De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Agentschap Landbouw en Visserij

Geert Devogel, Agentschap Landbouw en Visserij:

“Vlaanderen wenst de visserij op zee een toekomst te geven. En deze toekomst is er enkel indien onze zee morgen ook nog steeds vis kan voortbrengen. We moeten bijgevolg zorg dragen voor de aanwezige vissoorten, vooral dan in de Noordzee.

Om die redenen voorziet het Agentschap Landbouw en Visserij in een Cel Controle: deze gaat onder andere na of de voor onze kust aanwezige vissersvaartuigen over de nodige documenten beschikken om hier vooralsnog actief te mogen zijn; m.a.w. of hun aanwezigheid in onze wateren gelegitimeerd is.

Maar ook al is de aanwezigheid van deze vissersvaartuigen in Belgische wateren dan wel gelegitimeerd, wil dit nog niet zeggen dat deze vaartuigen mogen vissen op de wijze zoals zij dit graag zouden willen. Ook hier gelden strikte en beperkende maatregelen, opnieuw om de aanwezige visbestanden te beschermen tegen overbevissing en bijgevolg de toekomst voor de volledige visserijsector veilig te stellen.

Voor de uitvoering van deze opdracht werkt het Agentschap Landbouw en Visserij samen met meerdere kustwachtpartners zoals MDK - Vloot, de Marine, de Beheerseenheid Mathematisch Model van de Noordzee (BMM), de Scheepvaartpolitie, FOD Financiën - Douane en Accijnzen, FOD Mobiliteit en Vervoer - DG Scheepvaart alsook FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu.”

 

Guy De Vleeschouwer - Dienst Zeevisserij

Het Departement Landbouw en Visserij vertaalt het Europese visserijbeleid door naar zijn eigen lokale situatie en spitst zich qua beleid toe op:

  • de verdeling van de totaal toegestane vangsten (dit zijn de zogenaamde Total Allowable Catches of TAC’s die op Europees niveau in nationale quota worden vastgelegd);
  • het beheer van meerjarenplannen;
  • tijdelijk aanvullende maatregelen (TAM) op Vlaams niveau;
  • de uitvoering van het Convenant Visserij Verduurzaamt.

Daarnaast staat het Departement Landbouw en Visserij evenzeer in voor:

  • de toekenning van de nodige visvergunningen en vismachtigingen;
  • het beheer van de financiële middelen uit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur (EFMZVA);
  • het verzamelen en analyseren van allerlei gegevens over de visserijsector;
  • het aanbieden van cijfergegevens en publicaties over de Vlaamse zeevisserij- en aquacultuursector (vanuit het Departement Landbouw en Visserij).