De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Nieuws

 • 16.06.22

  Van 30 mei tot 2 juni 2022 heeft het Belgische luchttoezichtvliegtuig een internationale zending uitgevoerd naar Bretagne in Frankrijk. Het vliegtuig is eigendom van en wordt beheerd door het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN), en wordt in België veelvuldig ingezet in het kader van de Kustwacht. Ook internationale missies staan op de agenda. Het doel van deze zending was tweeledig: het vliegtuig nam deel aan een internationale oefening voor de detectie van chemische verontreiniging en controleerde met de sniffer sensor de luchtuitstoot van schepen aan de grens van de Emission Control Area (ECA) op de navolging van de internationale emissieregelgeving die is vastgelegd in de zogenaamde MARPOL Annex VI .

  Meer weten? https://odnature.naturalsciences.be/

 • 06.10.21

  Op 1 oktober gaf Ulrike Vanhessche, secretaris van de kustwacht, samen met Commandant Kurt De Winter van Defensie en Hoofdcommissaris Henk Soulliaert van de Scheepvaartpolitie, een toelichting aan de 4de Cyclus van de Hoge Studies Veiligheid en Defensie in de Marine basis te Zeebrugge. Na de theoretische voormiddag, bracht men een bezoek op het patrouillevaartuig Pollux van Defensie. Als kers op de taart kon de groep het nieuwe vaartuig (SPN01) van de Scheepvaartpolitie bewonderen, die aangemeerd lag langs de Pollux.

 • 16.09.21

  Je bent visionair, hebt interesse in de Noordzee en draagt duurzaamnheid en ecologie hoog in het vaandel?
  Dan ben jij de ideale kandidaat om deel uit te maken van de nieuwe werkgroep van de Think Tank North Sea!

  Alle informatie op thinktanknorthsea.be 

 • 02.08.21

  Dinsdag 13 juli ondertekenden Vincent Van Quickenborne, minister van Noordzee, Annelies Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, en Kristof Audenaert, voorzitter van de Zoneraad van Hulpverleningszone 1, een partnerovereenkomst in verband met pollutiebestrijding op zee. Hierdoor wordt de samenwerking tussen de kustwachtpartners dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid, de Civiele Bescherming en de Hulpverleningszone 1 (regio Brugge-Oostende) verder versterkt. Deze diensten staan in voor het bestrijden van vervuiling op zee, in zeehavens, binnenwateren en op stranden. Het akkoord omvat een snellere en efficiëntere inzet van de middelen via een gezamenlijk beheer van het materiaal vanuit één centrale locatie en de realisatie van een gedeeld actieplan.
   

  Het betreft een win-win samenwerking voor de drie partners, die elk hun aanvullende verantwoordelijkheden, middelen en expertise hebben. Zo staat de Dienst Marien Milieu in voor het bestrijden van vervuiling op zee. De Civiele Bescherming focust op vervuiling in zeehavens en binnenwateren. De Hulpverleningszone, bijgestaan door de Civiele Bescherming, staat in voor bestrijden van verontreiniging van stranden.

  Door de partnerovereenkomst ontstaat er een optimale samenwerking op het terrein en een betere benutting van het gespecialiseerde materiaal en het interventiepersoneel en dus voor een verhoging van de capaciteit om het hoofd te bieden aan pollutie-incidenten op het water.

  Het Belgisch gedeelte van de Noordzee is slechts 3.500 km² groot, maar is één van de drukst bevaren en geëxploiteerde zeegebieden ter wereld. Iedere dag passeren ongeveer 400 schepen in onze wateren. Er vinden ook veel belangrijke economische activiteiten plaats zoals o.a. de windmolenparken, zandontginning en visserij. Al deze elementen verhogen het risico op vervuiling.

  Het laatste grote scheepsongeval op zee was het ongeluk met het schip Flinterstar dat in 2015 zonk. Maar dit betekent niet dat er geen incidenten meer plaatsvinden. Jaarlijks ontvangt de wachtdienst van de Dienst Marien Milieu bijna 300 meldingen van incidenten op zee, waarvan een honderdtal in de Belgische wateren. In 2020 waren er twee botsingen tussen schepen voor onze kust, gelukkig zonder zware gevolgen. De meeste incidenten hebben slechts een geringe impact op het milieu.

  Ondanks een continue verhoging van de veiligheid op zee kan een ramp niet uitgesloten worden. Daarom dient ons land over voldoende capaciteit, materieel en getraind interventiepersoneel te beschikken, zodat we onze verplichtingen op internationaal niveau kunnen nakomen, zoals bepaald door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) en de afspraken vastgelegd in het Bonn Akkoord.
   
  Sinds 2019 wordt het pollutiebestrijdingsmateriaal opgeslagen in een loods van de Dienst Marien Milieu in Zandvoorde. Het team van de Dienst Marien Milieu, bijgestaan door mecaniciens van de Hulpverleningszone 1, zorgt voor het onderhoud ervan. Dit materieel omvat verschillende systemen voor de mechanische recuperatie en het oppompen van drijvende olievlekken, opslagtanks op zee,… Ook dispergeermiddelen en sproeisystemen zijn beschikbaar wanneer een chemische behandeling van de vervuiling nodig blijkt.

  De verschillende diensten kunnen van het gestockeerde materieel gebruik maken voor de uitoefening van hun opdrachten. Oefeningen worden regelmatig georganiseerd om efficiënter om te kunnen springen met het materieel. Zo zijn er in 2021 acht oefeningen gepland, onder andere rond pollutiebestrijding in de windmolenparken. Eén van deze oefeningen is ook in samenwerking met Nederland, om voorbereid te zijn op een eventuele grensoverschrijdende vervuiling.
   
  De partnerschapsovereenkomst biedt niet alleen een kader voor nauwere samenwerking tussen de drie partners, maar voorziet ook in de ontwikkeling van een visie op een gezamenlijk aankoopbeleid en de gecombineerde inzet van de beschikbare middelen. Deze visietekst moet tegen 1 februari 2022 aan de bevoegde ministers overhandigd worden.

  Vincent Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Noordzee: “De Noordzee is ons grootste natuurgebied. Dat moeten we goed beschermen. Dat doen we onder meer met bestrijden van luchtvervuiling en door zwerfvuil uit de zee te halen. Maar een ongeluk is snel gebeurd. Zeker op één van de drukste zeegebieden ter wereld. Dan moet er snel ingegrepen worden. Voortaan bundelen de bevoegde diensten de krachten: vanuit één gezamenlijke uitvalsbasis in Zandvoorde, met één operationele cel en met één plan van aanpak staan ze klaar om uit te rukken indien nodig. Zo kan eventuele vervuiling bij een incident snel en efficiënt worden bestreden.”
   
  Annelies Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken: “De bestrijding van verontreiniging op zee, in havens en op stranden is een gedeelde verantwoordelijkheid van de Civiele Bescherming, de brandweer en de Dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid. Met de overeenkomst die we vandaag ondertekenden, engageren we ons om de middelen en de expertise van deze partners efficiënt in te zetten. Zo pakken we samen de verontreiniging in en aan de Noordzee aan. Dankzij de goede samenwerking tussen de Hulpverleningszone en de Civiele Bescherming kan het materiaal van de Dienst Marien Milieu snel en doeltreffend worden ingezet bij milieu-incidenten.”

 • 08.04.21

  Het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC)  kreeg in 2020 minder noodoproepen binnen voor interventies op zee. Het MRCC is een onderdeel van onze kustwachtpartner agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) en eén van de twee pijlers van de kustwachtcentrale.

  Statistieken tonen aan dat een groot deel van de oproepen die bij het MRCC binnenkomen, gaat over incidenten met pleziervaartuigen. Technische problemen zoals pannes van motoren of batterijproblemen kunnen bij de start van het vaarseizoen zeker opduiken. In 2020 kende het aantal noodoproepen een daling. Tegenover de 376 noodoproepen in 2019, kwamen er 283 binnen in 2020. Een deels verklarende factor kan het tijdelijke verbod door corona op pleziervaart zijn. Het vaarseizoen kwam toen iets later op gang, pas vanaf juni, en de bijhorende oproepen kwamen later binnen dan de voorbije jaren.

  www.agentschapmdk.be

 • 06.04.21

  Iedereen heeft ze wel al op straat of in de berm zien liggen: mondmaskers. Die belanden via de wind, beekjes en rivieren al snel in zee. Daar kunnen ze 450 jaar aanwezig blijven. Bovendien vormen ze een gevaar voor dieren die de maskers als voedsel aanzien of erin verstrikt geraken. Onze kustwachtpartner Dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid doet daarom opnieuw een oproep: verlies je mondmasker niet, waar je ook bent!

 • 31.03.21

  Onderwatergeluid is een onderbelichte, maar ernstige bedreiging voor het marien leven. Op 30 maart stelde minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne de resultaten voor van het onderzoek naar de maatregelen die de scheepvaartsector kan nemen om onderwatergeluid te beperken. Dit onderzoek toont aan dat er een set van mogelijkheden is om de emissie van continu onderwatergeluid aanzienlijk te verminderen. Voor marien leven, van garnaal tot walvis, zou dit een wereld van verschil zijn. Bovendien zouden veel van deze maatregelen ook op andere vlakken voordelig zijn. Ze kunnen immers naast het onderwatergeluid ook het energieverbruik en de emissie van luchtvervuiling van het schip verminderen.

  Lees meer op de website van onze kustwachtpartner FOD Volksgezondheid- Directoraat Generaal Leefmilieu

 • 13.01.21

  Op woensdag 13 januari 2021 controleerde vice-eersteminister en minister van Noordzee Vincent van Quickenborne in hoeverre schepen zich in het Belgisch deel van de Noordzee aan de geldende normen voor luchtvervuiling houden. Hij vloog mee met het Belgische Kustwachtvliegtuig, dat wordt beheerd door onze kustwachtpartner BMM. Door de toepassing van een ‘sniffer’-sensor in dit vliegtuig staat ons land bekend als een pionier in de internationale strijd tegen de luchtvervuiling boven zee. De sensor laat toe om op het terrein vervuilende componenten te meten in de uitstoot van schepen. Zwavelmetingen staan alsinds 2016 op het programma, sinds 2020 kunnen ook stikstofverbindingen worden gedetecteerd. Hiermee was België als eerste klaar om boven zee in te zetten op de controle op de beperkingen die vanaf 1 januari 2021 in de Noordzee gelden voor de stikstofuitstoot van schepen.

   

  Foto met dank aan KBIN/BMM

  naturalsciences.be

   

   

 • 31.08.20

  Onze kustwachtpartner agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust is op zoek naar een stafmedewerker veiligheid, preventie en welzijn.
  Solliciteren kan nog tot en met 14 september 2020. Alle informatie kan je vinden op vlaanderen.be

 • 18.08.20

  Het voorbije weekend kwam bij de Kustwachtcentrale (via het Maritiem Reddings - en Coördinatie Centrum, MRCC) de melding binnen dat een zeiler een ‘oranje vlek met dode vogels’ had gespot. Dat was ter hoogte van de Buitenratel zandbank. Verschillende van onze kustwachtpartners, de Scheepvaartpolitie, Defensie en de Beheerseenheid Mathematisch Model van de Noordzee (BMM) namen polshoogte en zagen opvallende oranje vlekken en slierten.
  Na controle door verschillende diensten werd duidelijk dat het om een ongeziene bloei van de ééncellige planktonsoort ‘Zeevonk’ ging. Het warme en rustige weer van de voorbije dagen is wellicht een belangrijke verklarende factor. De massa is aan het rotten, wat mogelijk tot zuurstoftekort en vissterfte kan leiden. Modelsimulaties geven aan dat resten ervan deze week op de Belgische stranden zouden kunnen aanspoelen.

  Zeker is dit niet. Maar als het gebeurt, zal het eerder verspreid gebeuren omdat het om levende organismen gaat en de wind van richting kan veranderen. We hebben geen weet van opvallende schuimvorming zoals dit voorjaar het geval was met de algenbloei (van Phaeocystis) en het tragische ongeval in Scheveningen waarbij vijf surfers gestorven zijn. Het gaat nu om totaal andere planktonsoorten.
  Behalve enige geurhinder van rottende Noctiluca zien we dan ook geen echt risico voor badgasten of voor brandingssporten. Het gaat dus om een onschadelijke soort, die vanzelf zal verdwijnen.

  Meer weten? naturalsciences.be